Kommentteja

”Teos kuvaa tyhjentävästi tiedeviestinnän suuria muutoksia viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana.” Pentti Mustonen, Potilaan lääkärilehti 37/2016.

Kirja on avartavaa luettavaa niin tutkijoille, journalisteille kuin poliittisille päättäjille ja talouselämän edustajille.      Pekka Wahlstedt:  Talouselämä 11.6.2016.

Näin vies­tinnän ammat­ti­lai­sena on help­po ol­la pro­fes­sori Väli­ver­rosen kans­sa sa­maa miel­tä. Perin­teinen yl­häältä alas suuntau­tuva vies­tintä koe­taan väistä­mättä yli­mie­li­seksi ja sala­myh­käi­seksi. Vuoro­pu­he­lusta kieltäy­ty­minen joh­taa luotta­mus­pulaan, mis­tä löy­tyy merk­kejä ai­na maan kor­keinta poliit­tista joh­toa myö­ten.        Ulla Järvi:  Norsunluurtornit romahtivat jo.  2.5.2016.

Vastuksista, kiireestä ja trolleistakin huolimatta tutkijoiden tulee jatkaa julkisuudessa keskustelun herättämistä, kriittisen ajattelun vaalimista ja tiedon jakamista. Kuten Esa Väliverronen asian kirjassaan muotoilee: ”Tiede on liian tärkeä asia jätettäväksi pelkästään tutkijoille”.                   Mari K. Niemi: Suomen Kuvalehti, blogi 6.4. 2016

 

 

Mainokset